ThuckhuyaTV.com là trang web mới nhất của Thuckhuya.TV trước kia. Vì nhiều lý do khác nhau nên Thuckhuya TV đã chuyển sang domain mới nhằm phục phục tốt hơn nữa.